Welkom bij

Bureau
Natuurzorg

Bureau Natuurzorg is een onafhankelijk en innovatief flora en fauna adviesbureau. Wij ondersteunen u nationaal en internationaal bij beleidvorming, natuurbeheer en inrichting. Bureau Natuurzorg werkt onder andere voor overheden, semi-overheden, aannemerij, groenbeheerders, verenigingen en particulieren. Onze kracht is handen aan de ploeg en praktijkgericht adviseren.

Quickscan

Het eerste dat de wetgever wil weten is; “zijn er beschermde soorten aanwezig binnen een plangebied”. De quickscan, ook wel voortoets genoemd, is weliswaar een relatief eenvoudige inventarisatievorm, maar Bureau Natuurzorg neemt die wel serieus. De uitkomsten van een goed genomen quickscan en de daaraan gekoppelde adviezen zijn per slot van rekening bepalend voor het probleemloos kunnen uitvoeren van een project. En dat is wat we allemaal willen.

Een quickscan ecologie is een momentopname van aanwezige of mogelijk aanwezige (beschermde) soorten flora en fauna binnen een aangewezen plangebied. De quickscan wordt uitgevoerd door middel van een intensief veldbezoek en wordt aangevuld door gegevens uit een bureaustudie.

Het veldbezoek bij een quickscan bestaat uit een visueel onderzoek naar aanwezige beschermde soorten, bijzondere natuurwaarden en habitatgeschiktheidsbeoordelingen. Een habitatgeschiktheidsbeoordeling is een veldonderzoek waarbij op grond van fysieke, landschappelijke en vegetatie kenmerken van het terrein, een indicatie verkregen wordt van het voorkomen of mogelijk voorkomen van beschermde soorten planten en dieren en andere bijzondere natuurwaarden.

Een literatuurstudie, ofwel een bureaustudie, levert gegevens op van voorgaande bevindingen binnen, maar ook rond het plangebied. Dat laatste is nodig om op termijn in te kunnen schatten wat er nog in het plangebied kan gaan voorkomen.

Voor het onderzoek naar in het water levende soorten wordt, indien dat noodzakelijk is, gebruik gemaakt van afvismogelijkheden, database gegevens en de bureaustudie.

De habitatgeschiktheidsbeoordeling, in combinatie met de uitkomsten uit de bureaustudie, vormen de basis van de quickscan. De resultaten worden opgenomen in een helder en bondig rapport. Wanneer de quickscan vrij kort voor de aanvang van een project wordt genomen, geldt die feitelijk ook als een “vrijgave”, al dan niet met te nemen maatregelen, van het gebied.