Welkom bij

Bureau
Natuurzorg

Bureau Natuurzorg is een onafhankelijk en innovatief flora en fauna adviesbureau. Wij ondersteunen u nationaal en internationaal bij beleidvorming, natuurbeheer en inrichting. Bureau Natuurzorg werkt onder andere voor overheden, semi-overheden, aannemerij, groenbeheerders, verenigingen en particulieren. Onze kracht is handen aan de ploeg en praktijkgericht adviseren.

Gedragscode

Een juist opgestelde gedragscode flora en fauna ontzorgt een opdrachtgever en verzorgt het voorkomen van onbedoelde en onnodige schade aan flora en fauna tijdens de uitvoering. Gedragscodes kunnen dynamisch zijn en vereisen soms aanpassingen, geleerd vanuit de praktijk. Mede daarom is een gedragscode slechts 5 jaar geldig. Daarna moet weer opnieuw een goedkeuring worden aangevraagd bij het ministerie van EL&I.
Om te voorkomen dat voor de uitvoering van reguliere werkzaamheden telkens opnieuw een ontheffing moet worden aangevraagd, biedt de wet de mogelijkheid om voor werkzaamheden in het kader van bestendig beheer en onderhoud, of in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting een gedragscode op te stellen. Wanneer bovenstaande werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met een door de overheid goedgekeurde gedragscode, geldt voor deze activiteiten een vrijstelling. Indien bij bepaalde werkzaamheden niet aan de gedragsregels kan worden voldaan, met negatieve gevolgen voor de te beschermen soorten, dan dient alsnog een ontheffing te worden aangevraagd. Ook blijft een ontheffing nodig als activiteiten vallend, onder ‘ruimtelijke ontwikkeling en inrichting’, tot een schending van de verbodsbepalingen voor de zwaarst beschermde soorten (tabel 3) kunnen leiden.