Welkom bij

Bureau
Natuurzorg

Bureau Natuurzorg is een onafhankelijk en innovatief flora en fauna adviesbureau. Wij ondersteunen u nationaal en internationaal bij beleidvorming, natuurbeheer en inrichting. Bureau Natuurzorg werkt onder andere voor overheden, semi-overheden, aannemerij, groenbeheerders, verenigingen en particulieren. Onze kracht is handen aan de ploeg en praktijkgericht adviseren.

Natura 2000

Bureau Natuurzorg werkt met zorg aan de instandhouding en diversiteit toename van de soorten flora en fauna in Natura-2000 en overige natuurgebieden. Nationaal en internationaal. Dat doen we met advies en ondersteuning, vanaf de eerste planvormingen tot aan de oplevering van projecten.

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het beleid van de EU voor behoud en herstel van biodiversiteit. Natura 2000 is niet enkel ter bescherming van gebieden (habitats), maar draagt ook bij aan soortenbescherming en soortentoename.

De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Bescherming van flora en fauna is daarom voor veel Europese regeringen een belangrijke prioriteit. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen, het is dus belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo wil men voorkomen dat de natuur steeds eenvormiger wordt. Doelstelling is dat het verlies aan soorten planten en dieren in 2020 is gestopt en zo veel mogelijk hersteld.

Er zijn in Nederland 162 gebieden aangewezen als mogelijk Natura-2000 gebied. De totstandkoming van een Natura 2000-gebied gaat in vijf stappen: aanmelding, aanwijzing, beheerplan, inspraak en vergunningen. Nadat een gebied is aangewezen door de Minister van Economische Zaken, werkt de overheid samen met andere betrokken partijen (bijvoorbeeld natuurbeschermingsorganisaties of ondernemers in het gebied) aan een beheerplan Natura 2000. Hierin staat wat moet gebeuren om de natuurdoelen voor dat gebied te halen en wie dat gaat doen. Ook staat erin welke activiteiten in het gebied mogen plaatsvinden zonder dat daar een vergunning voor nodig is. Deze activiteiten mogen de natuur natuurlijk niet schaden.

De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn richtlijnen van de Europese Unie waarin aangegeven wordt welke soorten flora en fauna, plus welke typen natuurgebieden als leefgebieden voor soorten (habitats), beschermd moeten worden door de lidstaten. De Vogelrichtlijn bevat een lijst van 187 zeldzame of bedreigde vogelsoorten. In de bijlagen van de Habitatrichtlijn worden 500 plantensoorten, 200 diersoorten (geen vogels, omdat die al onder de vogelrichtlijn vallen) en 198 habitats genoemd. Alle soorten uit de richtlijnen zijn dus beschermd, ook al komen enkele slechts naar Nederland voor een kort verblijf.